Esselemun ala ibadullah el salihin,


Nusayriler dininin gizli tutulmasının sebebi nedir?

Cevap

Alevi nusayriler İslam dininin gizli ve ima sırra, inançlarının temel sebebi Allah’ın c.c. Bakara s.a. 30’da Adem peygambere a.s. öğretmiş olduğu esmeül hüsne ve devamında 8 kelimenin batininde gizlenmiş ilahi akide Hz. Muhammed’ten önceki peygamberlerin ve nazil suhuf, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’anın içindeki sıratul mustakim hak yolunun hanif kayyum isimlerle islam dininin özündeki Allah’a ihlas, ikrar, tevhid, tenzih ibadetinin gerçeğini ispatlayan sırdır. Her peygamber devrinde bilenleri azınlıktadır. Ayrıca peygamberlerin dini olduğuna Enam s.a. 161-162-163 Allah Hz. Muhammed’e s.a.v buyurur söyle Allah beni, hak yolu olan sıratul mustakim hidayetine erdirdi, ebedi baki bir dindir. İbrahimul Halil a.s. milletine tabiyim, İbrahim a.s. müşriklerinden değildi. Söyle benim namazım, ibadetim, ikrarım budur. Bu ikrar ile Allah rabbil alemine ölür ve dirilirim, ortağı yoktur. Böyle bir emirle ben Müslümanların ilkiyim yine Bakara s.a. 285’te melekler buyurur hiçbir peygamberi diğer peygamberden üst olarak ayrıcalık getiremeyiz.

Ayetlerin kanıtından anlaşılan peygamberlerin tümü Allah’ın esmeül hüsne ve 8 kelime ihlası ile islam dininin batini sırrını belirtmektedir. Esra s.a. 110’da yine Allah c.c. Hz. Muhammed’e s.a.v. emir olarak buyurur, söyle Allah veya rahman ismi ile dua ediniz, fark etmez esmeül hüsne zatınındır. Ayette dur harfinin işareti özel Hz. Muhammed’e s.a.v. sakın namazını yani ibadetinin sırrını açık söyleme herkesle mütalaasını yapma gizle. Yine Allah c.c. ilahi kudrete dayanan gerçek Kehif s.a. 22’de ashabul kehif sırlarının gizlilikleri için buyurur, ya Muhammed s.a.v. ashabul kehif tanıtımı hakkında kimseye batini gizlilikleri ile ilgili bir şey söyleme ille zahiri basit şey söyle kimseyede haklarında fetva verme. Dikkat anlaşılan insanların tümüne açıklanmayacak ilahi sır vardır. İşte o sır batindir.

Düşünelim bilelim ki Allah’ın batini sırrı yalnız eline, diline, beline, soy ve şeceresine sahip olanlara mahsustur. Hz. Muhammed’e vahiy inmeden önce 40 yaşına varana kadar Hira dağının sür mağarasına gidip yalnız başına ibadetle vakit geçirdiğinin kanıtı ( Alak suresinin inişidir ) yine tespit Hz. Muhammed s.a.v. İslam halkı ile namazını kıldıktan sonra evde yalnız namaz kıldığı ispatlanmıştır. Müzzemmil s.a. 20’de Allah c.c. Hz. Muhammed’in evde, iman eden azınlıkla gece namazını kıldığını hatırlatmaktadır. Hz. Ali mimberler üzerinde sünni ve şii yazarlar tesbitinde ayırımsız olarak zatının vasfını açıkladığında ölüyü de dirilttiğinde güneşin zatına selam verdiğinde ve Hz. Muhammed’in s.a.v. açıkça tanıtımları ayırımsızdı.

Anlaşılan menfaat yüzünden muaviye Hz. Ali’ye karşı Hz. Muhammed’in tanıtımlarına tahrifat getirmek suretiyle İslamiyet’te bölücülük ihtilafı getirdiler. Sonradan kendilerine mahsus mezhep tarikat icat ettiler ve Allah’ın emrini Hz. Muhammed’in s.a.v. vasiyetini ihmal Hz. Ali’nin velayetini, mucizelerini, inkar sevenlerine zulüm şiddetinde bulundular. Ehli beyti lanetlemek için soy ve şecereleri asılsız imamlar görevlenince Alevi Nusayriler camilerde Sünnilerle beraber namaz kılmaktan uzaklaşmışlardır. Dikkat camilerde kılınan rüku namazı Hz. Muhammed miraca çıkışından sonra emredildi ve ibadet olarak tatbik edilmeye başlanmıştır. Çünkü Hz. Muhammed buyurur, iman ettim İsa’ya ve tüm peygamberlere inen vahiye işte Hz. Muhammed’in böyle ikrarından anlaşılan önceki peygamberlerin dini haktır. İbadetlerini gezerek veya oturarak yapıyorlardı bu yüzden Allah’ın ibadeti gizli olduğunu kanıtlamaktadır. Haşır s.a. 21 biz bu kur’anı bir dağa indirseydik Allah’ın korkusundan dağı huşu ile baş eğmiş parça parça olmuş görürdün. Allah’ın kur’an ismi gök ve yer ilmini içine kapsamış, kudretini sığdırmış kün emrin ve iradenin sahibi olan Allah’ın bir ismidir. Ayetin kanıt örneğini, zatı Tur dağı üzerine Musa’ya tecelli ettiğinde, Musa a.s Allah’ın zatını görmek talebinde bulununca, Allah c.c Musa’ya buyurur; beni göremezsin, dağa bak yerinde durursa beni görürsün. Dağ Allah’ın azametinden sallanır ve Musa baygın düşer. Anlaşılan Allah’ın batın külliyeti hak ve yücedir, idrak edilemez. Allah’ın batını bilinci dağları gök ve yeri sarsan yüce emanettir. Bu yüzden batını sır irfan ibadetidir.

AHZAB 72- Allah c.c zatının yüce kudretini, külli azametini yaratıcı failliğinin kün emrini her nura ve sırra irade takdir eden zatının karşısında gök ve yer aciz kaldığını bildiklerinden emanet olan Batıni uluhiyet, velayet, ikrar mesuliyetinden korkarak üstlenmekten çekimser kalırlar. Lakin nefis tesirine mahkum insan cehaletinin gafleti ile üstlenir. Anlaşılan Allah’ın bilincine zahirinin batınından erişilir. Allah’ın emaneti Ademe öğretmiş olduğu esmeul hüsne ve sekiz kelimenin Kur’anda sureler başlarındaki tekli harfler İslam dininin batini sırla imalıdır.

NİSA 58- Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Allah’ın emaneti gizli irfanına erişmiş olan müminlere hatırlatma emri zatının irfanını ehline veriniz. Ehli ile zikir ediniz anlamındadır.

NUR 27- Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, ev halkına selam vermedikçe girmeyin bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. İması Allah’ın ikaz emri; Ey iman edenler! Sırrımı irfanımı erişmiş müminlerle gizleyerek konuşunuz. Sırrıma ve irfanıma erişmemiş olanlarla gizli sır konuşmayınız ki onlardan sır ehli olup olmadığını bilinceye kadar sırrımı gizleyiniz. Sizin için hayır ve sevaptır biliniz.

Nur s.a. 29’da içinde oturulmayan bir eve girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Buyurmasının iması batini ilim ve irfan ehline emri; sırrıma erişmemiş şahsiyetleri sırra sahip olacaksa sırrıma eriştiriniz. İşte iskan edilmemiş evler anlamı budur. Nur 27-29 ayetlerindeki evler sözcüğü bedenler ruhların kılıfı ve evi anlamı ile bu yüzden mesken edilmemiş evler, yani Allah’ın batini sır ibadet ve irfanına erişmemiş şahsiyetler güvence sağlarlar ise sırra eriştirmenizde sakınca yok anlamındadır.

Nur s.a. 61’de evlere girdiğiniz zaman kendi nefsinize Allah’ın yanından mübarek tahiyyet ile selam veriniz. Allah’ı düşünüp anlayasınız diye size ayetlerini böyle açıklar. Ayette Allah’ın c.c. mümin velilere iması müminlerin ruhlarına ev bedenleri ile tanışmanız anında nefsinize selam veriniz. Allah’ın yanında iyi ve mübarek tahiyettir. Dikkat nefsinize selam vermenin anlam ispatı Allah c.c. Hz. Muhammed için buyurur. Nefsini size tanıtırsa Allah’ını tanıtmış olur. Ayette ifade edilmiştir. Çünkü Hz. Muhammed Allah’ın öz nurundan olduğunun delilidir. Allah’ın ayette iradesi yüce sır irfanını düşünerek nefsinizde gizleyiniz anlamındadır.
Ayetlerin imalarından kanıtlanan; Allah tektir dini İslam’dır. Lakin ( HADİT suresinde zatı zahir görülen bilinendir. Batindir idrak edilmeyendir ). İslam dininin zahirini peygamber efendimiz miraca çıktıktan sonra camilerde emri ile kılınan rüku ve kunutla bilinen namaz olmuştur.
Batini ise Allah’ın Adem’e a.s. öğretmiş olduğu esmeül hüsneye ve sekiz kelimeye dayanan kur’an surelerinin başlarındaki tekli 76 harflerle ima edilen, Hz. Muhammed’ten önce gelmiş ve geçmiş peygamberlerin gezerek, oturarak veya mazeretten dolayı yan yaslanarak Allah’ın c.c. gök ve yeri nasıl yarattığını düşünerek, Rabbimiz abes olarak yaratmadın ateşin azabından bizi koru ve kurtar, duasında bulunanlar Allah’ın batini tevhid ikrar ve ibadetine erişmiş velilerdir.

NUR s.a. 58’de Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve içinizden henüz erginlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra ( yanınıza gireceklerinde ) sizden 3 defa izin istesinler. Bunlar mahrem halde bulunabileceğiniz 3 vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için, nede onlar için bir mahsur yoktur. ( birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz.) işte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah her şeyi bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetteki ima, Allah’ın irfan sırrına erişmiş evliyalara ikaz. Ey iman ve ibadet sırrına erişmiş müminler buluğ çağına erişmemiş olanlar sırra ermek için talepte bulunursa, sırra müstahak olup veya olmadıklarını, sırrı gizler veya gizlemez bilincine vakıf olabilmeniz için Allah ayette 3 namaz vaktini ( yani; sabah, öğle, akşam ) örnek vermesinin ima anlamı yoklama mahiyetinde gizli sır mütalaasını ve ilahi irfanla müzakere ederseniz ehli ise sır veriniz. Günahkar olmazsınız. İşte ayetten anlaşılan Allah’ın sırrı genele veya sahip olmayana verilmez.

Bakara s.a. 239 eğer ki bir korku halindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken namazınızı kılınız, korkunuz geçtiği zamanda böyle bilmediğiniz şeyleri Allah (c.c.) size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin. (namazlarınızı yine her zamanki gibi huşü ile kılın.)
Batini sır: yolda yürüyen insanın yol hükmüne göre yönleri değişir. İşte herhangi yöne yüzünüzü çevirerek ibadet edebilirsiniz. Allah’ın zatı zahir ve batin anlamındadır.
Bakara s.a. 115’te doğu ve batı Allah’ındır. Nereye yüzünüzü dönerseniz Allah’ın yüzü oradadır. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilendir.
Allah’ın: zatı kıbledir, gök ve yerden büyük, her yönde mevcuttur işte Batini sır ibadetinde hangi yöne yüz çevrilirse geçerlidir, Allah oradadır, anlam kıble Allah’a yönelmektir.

İSRA s.a. 110 -De ki: ister Allah deyin, ister Rahman deyin, nasıl çağırırsanız çağırın. En güzel isimler Onundur. Namazını açığa vurma, çokta gizleme, orta yolu seç. Anlamı kişinin anlayacağı şekilde ve müstahakına göre konuş. İma Batini sır ile Allah’ın ibadet edilmesinden kanıtlanan, esmeül hüsne Allah’ın zatına mahsustur. Bu yüzden hiçbir peygamber veya insan esmeül hüsne ile isimlenemez ve esmeül hüsne’i şahsiyetine mal edemez. Allah c.c. Bakara 30 ve 31. ayetlerinde, melekler Allah’ın esmeül hüsne’i bilmediklerinden Allah c.c. meleklere, Adem’in a.s. kendilerinden bilinçli ve zatına daha yakın olduğunu hatırlatmak için Adem’e öğretir. Adem’de a.s. meleklere öğretince, melekler Adem’in Allah’a yakın ve daha bilgin olduğunu öğrenmiş olurlar. Dikkat; anlaşılan esmeül hüsne Allah’ın batini sırrıdır. İslam dininin özüdür. Kur’an sureler başlarında 76 tekli harflerle imalıdır. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar geçmiş peygamberlerin özel dinleridir. Kur’an da SALAT; FELAH; ZİKİR; TESPİH; HANİF; KAYYIM; İBADET isimlerle bilinen dindir.

RUM 30- O halde Allah’ı bir tanıyarak,yüzünü Allah’ın insanları yaratmış olduğu fıtra üzerine doğrult. Allah’ın yaratışında değişiklik bulunmaz. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayette Allah’ın gizliliğine işaret ya Muhammed s.a.v yüzünü Allah’ına yönelt. Allah’ının nuru gök ve yeri aydınlatandır. İman edenler yüzüne bakmakla kifayet olur. Allah’ın zatı tahdit ve idrak edilemez. Başkası ile değiştirilemez, eşiti yoktur. Kürsü külliyeti gök ve yerden büyüktür. Her şeyden münezzeh ve arınmış inancı ile ibadet etmek dimdik, ebedi, baki, kayyum dindir, insanların çoğu bilmezler.

YUSUF 40- Allah’ın emri size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti, işte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ayetteki ima camilerde kılınan rukü ve kunut namazı olsaydı, ayetlerin imasında insanların çoğu bilmezler kanıtlanamazdı. Çünkü camilerde kılınan zahiri, rüku ve kunut namazı Hz. Muhammed s.a.v. miraca çıktıktan sonra emredildi. Anlaşılan batini din Allah’ın esmeül hüsnesine dayanan dindir. İşte Allah’ın batini ve gizli sırrı Adem’den peygamberlere ve kur’an surelerinin başlarındaki tekli harfler imasından müteselsil alevi Nusayrilerin dinidir.

ALINTI : DEGERLI SEYHIMIZIN KITABINDAN: SEYH SERAFETTIN SERIN

Esselemun ala men temesekke bil sekaleyn kiteb lilleh ve ehlulbeyt el athar